Privacybeleid

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van roelofnaporiginals.nl, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxxxxx. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door roelofnaporiginals.nl door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website roelofnaporiginals.nl.

roelofnaporiginals.nl respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor roelofnaporiginals.nl het uitgangspunt bij al haar activiteiten. roelofnaporiginals.nl zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

roelofnaporiginals.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor factureren, offreren en andersoortige project gerelateerde communicatie, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

roelofnaporiginals.nl heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: 

☒De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
☒De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

☒De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak

☒De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanvragen van een nieuwsbrief of door het contactformulier op de website in te vullen.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden: 

☒Naam

☒Adres

☒Woonplaats

☒  Bedrijfsnaam

☒  Telefoonnummer

Verzameling van persoonsgegevens

roelofnaporiginals.nl biedt diverse diensten waarbij goederen geleverd worden. Daartoe werkt zij samen met partijen die uw gegevens die uitsluitend voor het leveren van deze goederen gebruiken. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een(hosting)abonnement bij ons afsluit of  een account aanvraagt.Incidenteel kan roelofnaporiginals.nl ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden*

roelofnaporiginals.nl kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. roelofnaporiginals.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

roelofnaporiginals.nl zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat roelofnaporiginals.nl niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

roelofnaporiginals.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. roelofnaporiginals.nl bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar* vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. 

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht roelofnaporiginals.nl te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met roelofnaporiginals.nl via info@roelofnaporiginals.nlof per brief naar Roelof Nap Originals, Butenbuorren 12, 9013 CC Poppenwier.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van roelofnaporiginals.nl waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt roelofnaporiginals.nl informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

roelofnaporiginals.nl kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming roelofnaporiginals.nl via telefoonnummer 06 46264741 of de mail info@roelofnaporiginals.nl.